Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

TNGT đoạn Km9 cầu Bản Phiệt, Bảo Thắng, Lào Cai.