Giao ThôngLào CaiXem Nhanh

TNGT đoạn Km9, Bản Phiệt, Bảo Thắng, Lào Cai.