Giao ThôngXem NhanhYên Bái

Ngay lúc này tai nạn tại Đầu Ngòi A – Đoạn cua giáp Đồng Bưởi – Văn Yên – Yên Bái